Lönesättningen av doktorander (vid doktorandanställning) skall utformas så att forskarutbildningen för den enskilde blir ett konkurrenskraftigt alternativ till yrkesverksamhet utanför högskolan direkt efter avslutad grundläggande utbildning den främjar genomströmningen i forskarutbildningen rekryteringen av lämpade personer till forskarutbildningen befrämjas olika fakulteters skilda behov tillgodoses.

För varje fakultet fastställs en lägsta ingångslön (som kan variera mellan institutionerna). Högre inplacering vid särskilda skäl. Lönen sätts genom förhandling mellan berörd arbetstagarorganisation (Saco-S-rådet) och respektive område. Löneförslaget från institutionen skall föregås av ett lönesamtal mellan doktoranden och prefekt/motsv.

 

 

Fakultet/

Bör vara lägsta ingångslön

 

Doktorandstegen

 

Lönespann 1611

 

Område

 

161001

60

hp

 

120 hp

 

180 hp

 

lägst

 

högst

HumTeol

26300

-

1400

1400

26300

29500

Jur

26800

600

1100

1100

26200

33300

Svet

27000

600

1100

1100

27000

31950

Ekon

27000

600

1100

1100

26900

33700

Med (ej läk)

 

26700

 

-

 

1400

 

1400

 

26700

 

31000

Nat Kemi

26100

600

1100

1100

26100

30400

Nat Bi/Geo

 

26100

 

600

 

1100

 

1100

 

26100

 

29500

Nat Mat/Fys

 

27100

 

600

 

1100

 

1100

 

27100

 

29900

LTH Kemi

26300

1100

1100

600

26300

35800

 

LTH övr

27500-

33100

 

1100

 

1100

 

600

 

27500

 

35900

MTK

26700

600

1100

1100

26700

31100


Därefter höjs månadslönen vid ovanstående etapper och dessutom genom generella lyft i samband med ordinarie lönerevision. Storleken på det generella beloppet bestäms genom förhandling mellan arbetstagarorganisationerna och respektive område, nästa höjning sker tidigast efter nästa lokala löneavtal (tidigast per oktober 2017). Dessutom kan så kallade snedsitsar korrigeras i samband med lönerevisionen. Första etappen (60 hp) bör ske efter ett års heltidsstudier, andra etappen (120 hp) vid halvvägs och tredje etappen (180 hp) när ca ett år återstår till examen.